Úvod

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Úvod

Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Principy ochrany před povodněmi vycházejí ze základní zásady, že povodním nelze zabránit. Lze však jejich průběh ovlivňovat a omezovat rozsah povodňových škod a následků.

Základní ustanovení o ochraně před povodněmi obsahuje vodní zákon, který rozvádí všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi, upravuje organizaci povodňových orgánů, stanoví jejich základní působnost, a to tak, aby odpovídala i mimořádnosti situace v čase povodní, upravuje řízení při ochraně před povodněmi.

Povodňový plán statutárního města Děčín je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí města. Schválený povodňový plán je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany na území města a je podkladem pro rozhodování Povodňové komise. Znění povodňového plánu odpovídá v současné době platné právní úpravě.

Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn. Prověření povodňového plánu bude také vždy po povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat potřebu jeho změny.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů
Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

Soubor: a_uvod.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020