Ohrožené objekty a kritická místa

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi >

Ohrožené objekty a kritická místa

Naplnění konkrétních objektů digitálního povodňového plánu je tvořeno dynamicky, s využitím dat centrální databáze POVIS, do které má město individuální přístup. Jsou tam spravovány údaje za celou Českou republiku s jasnou geografickou a tématickou lokalizací.

Ohrožené a ohrožující objekty, místa omezující odtokové poměry a další objekty byly zpracovatelem do databáze zaneseny na základě podrobné analýzy podkladů, zejména na základě podrobného terénního šetření. Při místním šetření byla pořízena detailní pozemní fotodokumentace, která je součástí digitálního povodňového plánu. Byly využity informace od občanů o historických povodních a o míře ohrožení lokalit ve městě.

Výčet objektů vychází z předpokladu alespoň částečně volných průtočných profilů mostů a lávek. Pokud někde dojde k nápěchu a úplnému ucpání mostních profilů, může dojít k zaplavení i dalších lokalit, běžně neohrožených.

Objekty dPP

Ohrožené objekty – jedná se zejména o rodinné a bytové domy a doplňkové objekty (garáže, kůlny, stodoly), objekty občanské vybavenosti, objekty průmyslové, sportovní, zemědělské.

Ohrožující objekty – ČOV, silážní jámy, objekty skladující chemikálie, výbušniny, technické plyny apod.

Místa omezující odtokové poměry – zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.

Místa ohrožená přívalovými (bleskovými) srážkami – lokality ohrožené přítokem extravilánových vod, převáženě ze zemědělských pozemků a strmých svahů.

Ledové jevy – místa tvorby ledových jevů jak při mrazech tak při tání.

Malé vodní nádrže – naplnění údajů vybraných vodních děl sledovaných v rámci ORP.

Dopravní omezení – údaje obcí o omezení dopravy při povodni.

Fotodokumentace – pozemní fotodokumentace objektů dPP

 

Soubor: b_druh_ohrozene_nemovitosti.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožené objekty a kritická místa

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020