Ovlivnění povodně lidským faktorem

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi >

Ovlivnění povodně lidským faktorem

Přirozená povodeň na toku je lidským faktorem ovlivnitelná manipulacemi na vodních dílech v povodí toků.

Vliv manipulací na významných vodních dílech ve správě podniků Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Vltavy, státní podnik, může být pro převod povodňových průtoků Labem zásadní. S ohledem na postupové doby do Děčína bude povodňový orgán města o manipulacích na Labi a Vltavě vždy včas informován.

Na malých vodních nádržích ve městě provádí manipulace vlastníci, nebo jimi pověřené osoby dle schválených manipulačních řádů. Vliv těchto manipulací na povodeň nebude vzhledem k velikosti nádrží zásadní. Vhodnou manipulací však může dojít k částečné transformaci povodňové vlny, při předvypuštění nádrží i k zadržení vlny.

Manipulace na vodních dílech

Manipulační řád je soubor pravidel pro manipulaci a nakládání s vodou na vodních dílech.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, definuje manipulační řád jako soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla a soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla.

O povinnosti vlastníka vodního díla mít zpracovaný a schválený manipulační řád rozhoduje, na základě ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní úřad. Vlastník vodního díla je, dle § 59 odst. 1 vodního zákona, povinen dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád a schválený manipulační řád, neprodleně oznamovat vodoprávnímu úřadu změny mající vliv na obsah manipulačního řádu a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na úpravu manipulačního řádu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem podle § 47 odst. 4 písm. g).

Soubor: b_druh_povoden_ovlivnena.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi > Ovlivnění povodně lidským faktorem

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020