Výskyt povodní v regionu Děčínska

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi >

Výskyt povodní v regionu Děčínska

Povodeň může být způsobena přirozenými jevy (přirozené povodně) nebo umělými vlivy (zvláštní povodně).

Přirozené povodně

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými orgány podle zákona č. 254/2001 Sb., zejména při:

déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,

dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.
 

Přirozené povodně vyskytující se v Děčíně jsou v převážné většině spojeny s hydrometeorologickou situací mimo území města i ORP, kdy dochází k postupnému nárůstů průtoku Labe. U Ploučnice a u Jílovského potoka bude pochopitelně odezva na příčinné srážky v povodí výrazně rychlejší.

Nejčastěji se vyskytující povodně lze rozdělit do čtyř skupin:

povodně způsobené táním sněhové pokrývky v zimním nebo jarním období, případně v kombinaci s dalšími srážkami. Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a delší dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však značné.
Nebezpečí těchto povodní stoupá při kumulaci tání a teplých jarních dešťových srážek v pramenné oblasti toků. Postihnout může Labe, Ploučnici, ale i Jílovský potok. Je nutné sledovat zprávy a výstrahy ČHMÚ, případně informace dispečinků Povodí Labe a Povodí Ohře, státní podnik. Vhodné je orientačně sledovat stav sněhových zásob, prognózy rozsáhlejších teplých dešťů.

povodně přívalové způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity v letním období. Tyto povodně zasahují obvykle území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence. Tato povodeň je nejpravděpodobnějším ohrožením lokalit podél drobných vodních toků ve městě a samostatných lokalit pod svahy.

povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními srážkami. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají tak časté, způsobují však největší škody. Tento typ povodně je pravděpodobný na Labi a i Ploučnici. Ničivé účinky nebudou s ohledem na časové možnosti zabezpečovacích prací tak značné, jako u kumulace přívalových srážek v republice, či jarních povodní z tání sněhu.

povodně způsobené zimními ledovými jevy jako např. tzv. ledové spěchy, ledové zácpy. Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod. Jedná se o povodně místního charakteru a na několika lokalitách Děčínska již byly ledové jevy zaznamenány. Může dojít zejména k hromadění ker na jezech a dalších příčných objektech.

Zvláštní povodně

V Děčíně je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, neboli situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla

poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl

selhání řídících systémů hradících konstrukcí

nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.
 

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodohospodářských děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě.

Pro potřeby technickobezpečnostního dohledu jsou vybraná vodohospodářská díla rozdělena podle faktoru rizika do čtyř kategorií (I. až IV. kategorie). Faktor rizika je přitom dán sumou všech škod přímých i následných, včetně ohrožení lidských životů, k nimiž by došlo na vodním díle i v území pod ním od průlomové vlny při jeho protržení.

Pro díla I. a II. kategorie je vlastník (uživatel) nebo správce povinen zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu prostřednictvím pověřené odborné organizace, kterou je v České republice společnost VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

U děl III. a IV. kategorie provádí vlastník (uživatel) nebo správce technickobezpečnostní dohled sám.

Z hlediska případných povodňových škod mají největší význam vodohospodářská díla zařazená do I. až III. kategorie. Vymezení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní z vodních děl umístěných mimo správní obvod města Děčína a Plány ochrany území pod vybraným vodním dílem před zvláštní povodní jsou součástí dokumentace Krizového plánu Ústeckého kraje a ORP Děčín.

Soubor: b_druhy_vyskyt.htm


Věcná část > Druh a rozsah ohrožení povodněmi > Výskyt povodní v regionu Děčínska

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020