Opatření za povodně (Operativní)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Opatření za povodně (Operativní)

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejích škodlivých následků. Jsou to zejména:

Odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (zejména propustky, lávky na přítocích Labe), zajištění lodí a dalších objektů na Labi.

Rozrušování ledových námraz u mostních objektů a propustků.

Sanace sesuvů a nátrží ve vodních tocích, opatření zajišťující stabilizaci břehů a území před sesuvy – spolupráce se správci toků.

Instalace protipovodňových zábran systému PPO v definovaných úsecích ulic a u dalších ohrožených nemovitostí.

Instalace dalších protipovodňových zábran i v lokalitách bez PPO.

Opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací.

Zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí a v potenciálním rozlivu.

Opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení (agrochemikálie u soukromých zemědělců, chemikálie u fyzických osob).
 

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňového orgánu města Děčín.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku nebo v celém povodí.

Povodňovými záchrannými pracemi se rozumí soubor technických a organizačních opatření prováděných za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených území. Tyto práce souvisejí se záchranou životů a majetků obyvatelstva postižené oblasti. Záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, veřejný život nebo hospodářské zájmy jako doprava, zásobování, spoje, zdravotnictví zajišťují povodňové orgány ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.

Soubor: b_poop_operativni.htm


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Opatření za povodně (Operativní)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020