Předpovědní povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Předpovědní povodňová služba

Město Děčín jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o vydaných upozorněních a výstrahách veřejným bezdrátovým rozhlasem. Zásadní informace jsou vyvěšeny na internetových stránkách města a facebookovém profilu města.
V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno megafonem městské policie a individuálně. V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo osobně.

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, popřípadě další účastníky ochrany před povodněmi, o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména srážkách, vodních stavech a o průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav. Může spolupracovat i s podnikem povodí.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ na ORP Děčín, KOPIS HZS Ústeckého kraje, VHD Povodí Labe a povodí Ohře, státní podnik, a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily.

Český hydrometerologický ústav (ČHMÚ)

výstrahy

kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry)

indikátor přívalových povodní

V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující internetové zdroje informací:

Evropské srážkové radary

Předpověď počasí: Meteopress

In-počasí

Aktuální meteorologická data: VentuSky

Lokální předpověď větru a počasí: Windy

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky

Vodohospodářský informační portál

Srážkoměrné stanice Povodí Ohře, státní podnik

Stavy a průtoky na vodních tocích Povodí Ohře, státní podnik

Tabulka srážkoměrných stanic rozhodných pro město Děčín.

Soubor: b_pps.htm


Věcná část > Předpovědní povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020