Stupně povodňové aktivity (SPA)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Stupně povodňové aktivity (SPA)

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi stupni povodňové aktivity.

1. SPA – stav bdělosti

První stupeň povodňové aktivity – bdělost nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Za nebezpečí povodně se považuje:

upozornění nebo výstraha předpovědní služby,

náhlé tání sněhové pokrývky,

srážky větší intenzity,

velké narůstání nebo hromadění ledu v toku,

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech,

dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodních děl,

provozní situace na vodním díle, které mohou vést k mimořádnému vypouštění nebo neřízenému odtoku, při kterém je dosažen stav odpovídající prvnímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.
 

Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.

2. SPA – stav pohotovosti:

Druhý stupeň povodňové aktivity – pohotovost vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí povodně přerůstá v povodeň na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby.

Za povodeň se považuje:

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech uvedených v povodňovém plánu,

přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta,

přechodné výrazné stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody,

přechodné stoupnutí hladiny vodního toku při současném chodu ledů, případně vlivem vytvoření ledových bariér,

pokračující nepříznivý vývoj bezpečnosti vodního díla odvozený podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dohledu,

mimořádné čerpání nebo vypouštění vody nebo neřízený odtok z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které může být dosažen stav odpovídající druhému stupni povodňové aktivity na vybraném hlásném profilu.
 

Při tomto stupni se aktivují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3. SPA – stav ohrožení

Třetí stupeň povodňové aktivity – ohrožení vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.

Vyhlašuje se při:

dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech uvedených v povodňovém plánu,

bezprostředním nebezpečí ohrožení majetku a životů v záplavovém území,

ohrožení životů a majetku v záplavovém území,

vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko-bezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku průlomové vlny,

mimořádném čerpání nebo vypouštění nebo neřízeném odtoku z vodního díla, které vyvolávají umělou povodňovou vlnu, při které je dosažen stav odpovídající třetímu stupni povodňové aktivity na vybraném vodočtu.
 

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce.

Soubor: b_spa.htm


Věcná část > Stupně povodňové aktivity (SPA)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020