Činnost občanů při povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost občanů při povodni

Každý vlastník nemovitosti, je povinen umožnit vstup (vjezd) na své pozemky a do objektů těm, kteří řídí, koordinují nebo provádějí zabezpečovací práce nebo záchranné práce, přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých sil a možností osobní a hmotnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů zejména:

poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky,

odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku a trpět odstraňování staveb nebo jejich častí,

účastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně před povodněmi.
 

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení Povodňové komise města Děčín v době povodně je nutno dokladovat.

Při dosažení 1.SPA (1.SPA se nevyhlašuje)

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, místního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy.

Získat informace o srážkové a hydrologické prognóze.

Sledovat stav odtoku z polí a vodní stavy v korytech.

Provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopou. Odklidit odplavitelný materiál. Neodkliditelný materiál ukotvit.

 

Při vyhlášení stavu pohotovosti – 2. SPA:

Zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků.

Připravit cenné věci – doklady, důležité listiny, elektronika apod. k přemístění do vyšších pater.

Aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů. Řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů.

Informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a možnostech evakuačního a přijímacího střediska.

Připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.

Odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu.

Odstranit vlastní mobilní lávky přes drobné vodní toky.

V případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu.
 

Při vyhlášení stavu ohrožení – 3. SPA:

Přemístit cenné věci (listiny, doklady), potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater.

Připravit vyvedení hospodářských zvířat.

Připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci – připravit evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě, že nebylo vyvezeno.

Před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody a řídit se pokyny obsaženými v příručce Evakuace. Pokud je to technicky a staticky možné utěsnit zejména kanalizaci.

Provést případnou evakuaci dle pokynů povodňových orgánů.

 

Soubor: c_cinnost_obcane.htm


Organizační část > Činnost občanů při povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020