Činnost Magistrátu města při přípravě na povodně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost Magistrátu města při přípravě na povodně

Preventivní příprava na povodeň

Jednou ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu města, zejména s ohledem na telefonní spojení. Zároveň prověřit zda tuto povinnost plní i majitelé a provozovatelé firem.

Jednou ročně (v období vegetačního klidu) provést kontrolu průtočnosti inundačního území Labe, Ploučnice, Jílovského potoka a dalších vodních toků za účasti správců toků. Je třeba se soustředit na oplocení, vegetaci nevhodné náletové dřeviny, průtočnost objektů, průlehy ochranných hrází, drobné stavby a nepovolené stavby, skládky atd.

Jednou za dva roky provést vodohospodářskou revizi všech objektů v záplavovém území, společně s vodoprávním úřadem, správcem toku a Českou inspekcí životního prostředí. Revize by měla směřovat zejména na neznámé objekty v záplavovém území (nájmy) a na pořádek z hlediska vodního hospodářství (zejména skladování látek škodlivých vodám).

Jednou za dva roky zajistit proškolení týkající se problematiky ochrany před povodněmi – týká se pracovníků Magistrátu města, členů povodňové komise města Děčín, vodohospodářů, případně vedoucích pracovníků firem v záplavovém území.

Vodní díla podléhající technickobezpečnostnímu dohledu mají předepsanou detailní prohlídku za účasti vodoprávního orgánu v předepsaných cyklech.

Magistrát města Děčín dále musí v rámci přípravy na povodně stanovit a koordinovat:

použití sil a prostředků právnických osob,

vyhrazení skladovacích prostor evakuovaného materiálu,

vyhrazení prostoru pro evakuaci osob,

systém užití přepravní a čerpací techniky,

systém nasazení zdravotnického zabezpečení,

zajištění stravování a ubytování evakuovaných osob a osob provádějících záchranné práce,

prověřit zda objekty napojené na kanalizaci (a ČOV) jsou ochráněny proti ohrožení vzdutou vodou při odstavení části stokové sítě,

nastavit systém využití dočasných deponií pro uložení látek škodlivých vodám a jejich ochranu před zneužitím, případně odstranění látek škodlivých vodám,

stanovit potřebný čas pro přerušení práce v závadných provozech a nezávadnou likvidaci používaných chemikálií (doporučuje se i za cenu zvýšených nákladů spolupráce s profesionální organizací).
 

Samostatnou části preventivní přípravy je provoz protipovodňového opatření vybudovaného v Děčíně:

kontrola a ošetření všech částí mobilního hrazení, kontrola uložení,

kontrolní (cvičná) výstavba barier, nebyla-li v tomto období stavba prováděna z důvodů povodně,

kontrola a údržba povodňových uzávěrů v uzávěrových komorách na kanalizaci,

kontrola a zkouška čerpadel a dalšího vybavení dle návodů a pokynů výrobce.
 

Tyto činnosti provádí město, Povodí Labe, státní podnik, provozovatel kanalizace SčVK, a.s., a JSDH Děčín dle zpracovaného manipulačního a provozního řádu v předepsaných cyklech a v minimálním předepsaném personálním obsazení. Závěry ze cvičné výstavby jsou vždy podkladem pro optimalizaci systému PPO.

Soubor: c_cinnost_priprava.htm


Organizační část > Činnost Magistrátu města při přípravě na povodně

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020