Činnost a jednání povodňové komise města

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost a jednání povodňové komise města

Činnost a způsob jednání komise jsou dány zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a vnitřními předpisy Magistrátu města Děčín.

Povodňovou komisi města zřizuje a členy povodňové komise jmenuje rada města Děčín. Funkci předsedy PK vykonává ze zákona starosta města. Povodňová komise je složena se zástupců města a organizací ve městě, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Komise se schází k projednání potřebných opatření podle povodňové situace, jakož i mimo období povodní ohrožujících její správní území, k projednání organizačních a jiných závažných otázek souvisejících se zabezpečováním ochrany před povodněmi. Komisi svolává a jednání řídí její předseda z vlastního podnětu, z podnětu některého z členů povodňové komise, na žádost povodňové komise ORP Děčín nebo Ústeckého kraje.

Sídlo povodňové komise při jejím zasedání je v kanceláři primátora města Děčín, Náměstí míru 1175/5, 405 38 Děčín. Dokumentace Povodňové komise města je uložena u tajemníka PK na oddělení krizového řízení Magistrátu města.

 


hmtoggle_arrow1Děčín

 

 

Povodňový plán města Děčín v neveřejné verzi na USB flashdisku je celý aktualizován pravidelně jednou ročně, a to vždy k 14. 2. Povodňový plán na Internetu bude aktualizován rovněž jednou ročně, pravidelně k 14. 2. Drobné aktualizace budou probíhat v POVIS neprodleně po zjištění změny a v plánu se projeví v rámci pravidelné synchronizace on-line verze s databází POVIS.

Za aktualizaci zodpovídá tajemník PK města.

Povodňový plán v neveřejné digitální podobě, jakož i každou jeho roční aktualizaci obdrží:

Povodňová komise ORP Děčín

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (KOPIS)

Povodí Labe, státní podnik, Povodí Ohře, státní podnik
 

Jednání komise se svolává alespoň 1x ročně, a to nejpozději do 30. 11. běžného roku. Na těchto (mimopovodňových) jednáních se prověřují přípravná opatření, zejména:

stav povodňového plánu správního obvodu města,

organizační a technická připravenost – preventivní činnost Magistrátu města,

stav PPO Děčín,

podněty k realizaci potřebných opatření v zájmu ochrany před povodněmi,

vyhodnocení činnosti v uplynulém období,

medializace povodňové problematiky, informování občanů.
 

Členové komise jsou při dosažení 2. SPA povinni oznamovat svou dosažitelnost. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu (zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů), přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný tj. krizový štáb (§ 77 odst. 9 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů). Povodňová komise předá krizovému štábu řízení systému ochrany před povodněmi a v rámci své činnosti mu poskytne podklady pro rozhodování a dále funguje dle jeho pokynů.

Doporučené vybavení Povodňové komise a pracovní skupiny PK:

Povodňový plán – elektronicky alespoň ve 2 počítačích obce, 2x vytištěný.

Kontakty plánu vytištěny i vícekrát.

Povodňová telefonní linka – telefonní číslo vyčleněné pro komunikaci občanů obce při povodni (může být jak pevná tak mobilní, NE číslo starosty a místostarosty).

Výstražně vesty s nápisem „POVODŇOVÁ KOMISE“ pro všechny členy PK.

Min 2x voděodolný digitální fotoaparát se záznamem videa.

Notebook s mobilní tiskárnou (pro případ přesunu mimo sídlo komise), dvě funkční připojení k Internetu (minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu, stačí zprovoznění notebooku přes hotspot mobilního telefonu s datovým tarifem).

Digitální diktafon s možností připojení externího prostorového mikrofonu a sluchátek pro následný přepis nahrávky.

Rádio s audio přehrávačem (MP3, AVI atd.).

LED nouzové osvětlení pracoviště – aku reflektory, zářivky se stojany a magnetické držáky svítidel na kapotu automobilu.

LED ruční akumulátorové osvětlovací prostředky včetně čelových svítilen. Čelovky s možností výměny akumulátoru za tužkové nebo mikrotužkové baterie nebo dostupné náhradní akumulátory.

Benzínový záložní zdroj elektrické energie (centrála) výkonu min 6 kW s AVR regulací, 400 V (AVR umožňuje i připojení citlivé techniky typu notebooků apod.)

Dva záložní mobilní telefony pro případ, že telefon někdo utopí nebo mu zmokne (použitelné i starší, ale nejlépe outdoorové voděodolné telefony).

 

Soubor: c_pk_cinnost.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020