První stupeň – stav bdělosti – 450 cm

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města > Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na Labi >

První stupeň – stav bdělosti – 450 cm

Pokračuje provádění činností stanovených harmonogramem výstavby PPO.

Při 1. SPA při vodním stavu na hlásném profilu Ústí nad Labem:

Stav [cm]

Název

Činnost

500

LB – SO 4.02.5: Zabezpečení stávající šachty v ul. Labské nábřeží pod Pastýřskou stěnou

Uzavření hradítka

Umístění 1 ks čerpadla

500

LB – SO 4.03.1: Šachta s kanalizačním hradítkem v prostoru atletického areálu

Uzavření hradítka

Umístění 1 ks čerpadla

500

LB – SO 2.04a: Čerpací šachta v nejnižších místech atletického areálu

Čerpání průsaků pod spodní stavbou PPO

500

LB – SO 2.04b: Čerpací šachta v nejnižších místech atletického areálu

Čerpání průsaků pod spodní stavbou PPO

520

LB – ČETRANS (obec Malšovice): zaplavování podjezdu pod komunikací I/62 Ústecká. Uzavření podjezdu

Uzavření podjezdu

Pověření členové povodňové komise případně pracovníci MM při zvýšených vodních stavech na úrovni 1. SPA několikrát denně zaznamenávají vodní stavy a jejich vývoj a další důležité informace o vývoji celkové hydrometeorologické situace.

Tajemník povodňové komise přebírá informace o nebezpečí povodně od pracovníka Magistrátu Děčín, který slouží pohotovost. V případě potřeby tajemník informuje další členy komise (pracovníky odboru krizového řízení, odboru životního prostředí, zástupce správce toku), s nimiž vyhodnotí vzniklou situaci a podá zprávu předsedovi povodňové komise nebo místopředsedovi povodňové komise. Předá informaci o dosažení stavu bdělosti a hydrologické situaci obcím níže po toku: Ludvíkovice a Hřensko.

V případě prognózy na další stoupání průtoků nebo při předpovědi extrémních hydrometeorologických jevů předseda povodňové komise aktivizuje další členy povodňové komise a složek IZS.

Všechny výše uvedené informace o hydrometeorologické situaci získávají od ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem, vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové a i vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov.

V případě souběžné hrozby přívalových dešťů zorganizuje tajemník PK ve spolupráci se správci toků a městskou policií v ohrožovaných městských částech hlídkovou službu. Informace od hlídek přebírá tajemník povodňové komise nebo jeho zástupce, vyhodnocuje je a průběžně informuje předsedu povodňové komise a další členy komise.

Soubor: c_pk_labe_spa1.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města > Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na Labi > První stupeň – stav bdělosti – 450 cm

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020