Základní oblasti odpovědnosti povodňového orgánu města Děčín

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Základní oblasti odpovědnosti povodňového orgánu města Děčín

Povodňový orgán města je odpovědný za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace:

Zajistit napojení na předpovědní a hlásnou povodňovou služba (ČHMÚ Ústí nad Labem, VH dispečink Povodí Labe a Ohře, státní podnik).

PK předává informace hlídkové služby občanům, firmám a obcím níže na toku. Tyto informace je nutno podávat také vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře, státní podnik, jako správcům toků a povodí a ORP Děčín, která informuje KOPIS HZS.

Prověřuje připravenost mechanizačních prostředků a potřebného materiálu (technika, lomový kámen, panely, písek, pytle atd.),

Ve spolupráci s právnickými osobami organizuje rozvoz materiálu pro potřeby zabezpečovacích prací.
 

Dále má povodňový orgán města Děčín:

Odpovědnost za vnitřní organizaci

Zajištění vozidel města pro potřeby povodňové komise.

Zajištění pracovních pomůcek (papír, psací potřeby, kalkulačky atd.).

Zajištění mobilních telefonů (pro členy povodňové komise).

Zajištění stravování případně ubytování (pro členy povodňové komise).

Odpovědnost za zajištění ochrany energií a spojů

Spolupráce se správci energetických a spojových sítí a pomoc při opravách.

Odpovědnost za zajištění zásobování pitnou vodou

Monitorování stavu v zásobování vodou.

Spolupráce s podnikem vodáren.

Pomoc při zajišťování oprav a nouzové zásobování vodou.

Odpovědnost za zajišťování zdravotního a hygienického zabezpečení

Monitorování postižených nemovitostí z hlediska zdravotního a hygienického.

Spolupráce a pomoc orgánům zdravotní a hygienické služby.

Organizování převozu nemocných a raněných občanů.

Odpovědnost zajišťování dopravní obslužnosti a zásobování obyvatel

Monitorování průjezdnosti komunikací.

Organizování objízdných tras z postižených oblastí na městských komunikacích.

Spolupráce s Policií ČR a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje při organizování uzavírek a objízdných tras.

Zajišťování náhradního zásobování potravinami a humanitární pomocí.

Odpovědnost za zajišťování evakuace a náhradní ubytování obyvatel

Vyrozumění obyvatel o evakuaci, předání pokynů k zabezpečení objektů.

Prověření určených evakuačních a přijímacích středisek.

Zjišťování počtu občanů, které je nutno evakuovat dle evakuačního plánu.

Zajištění vozidel pro evakuaci mimo území obce.

Evidence evakuovaných osob.

Odpovědnost za zajišťování pořádku a ochrany majetku

V postižených oblastech spolupráce s Policií ČR a Armádou ČR.

Odpovědnost za evidenční a dokumentační práce

Určení zapisovatele do povodňové knihy, nutnost zapisovat veškeré údaje o průběhu povodní, činnosti PK a ostatních účastníků povodňové ochrany, zabezpečovaných záchranných prací apod. včetně časových údajů a jmen,

Sběr podkladů pro hodnotící zprávu o povodňové situaci a pro dokladování majetkové újmy v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně.

Označování maximálních dosažených hladin (konečné označení dle TNV provede Povodí Labe, státní podnik, a Povodí Ohře,státní podnik).

Zakreslování rozlivů do map.

Fotodokumentace nebo video dokumentace povodňové situace.
 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, provádějí povodňové zabezpečovací práce správci vodních toků a vlastníci (uživatelé) dotčených objektů podle vlastního posouzení a vlastního povodňového plánu a situace nebo na příkaz povodňové komise města.

Jedná se zejména o:

odstraňování překážek z kritických míst vodního toku,

odstraňování ledových celin a ucpání na vodním toku (propustky),

ochrana břehů před působením povodňových průtoků,

opatření proti protržení hrází,

provizorní uzavírání protržených hrází,

instalace protipovodňových zábran,

opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizace,

opatření k omezení znečišťování vody.

 

Povodňové záchranné práce zajišťuje povodňový orgán ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.

Soubor: c_pk_odpovednost_oblasti.htm


Organizační část > Základní oblasti odpovědnosti povodňového orgánu města Děčín

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020