Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na ostatních vodních tocích

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města >

Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na ostatních vodních tocích

První stupeň – STAV BDĚLOSTI

Nastane na tocích již při prognóze nebo rychlém dosažení stavu 1. SPA v hlásném profilu na vodních tocích ovlivňujících město.

1. SPA nastává, nevyhlašuje se.

Tajemník povodňové komise převezme informaci o nebezpečí povodně od pracovníka Magistrátu města, který slouží pohotovost. V případě potřeby tajemník informuje další členy komise (městskou policii, členy povodňové služby, zástupce správce toku), s nimiž vyhodnotí vzniklou situaci a podá zprávu předsedovi povodňové komise nebo místopředsedovi povodňové komise. Předá informaci o dosažení stavu bdělosti a hydrologické situaci interně na ORP a dotčeným sousedním obcím. Městská policie zahajuje sledování vodních toků.

Před vlastním nástupem povodně a při plánování zabezpečovacích a případně evakuačních prací pověřený pracovník Magistrátu města (člen povodňové komise):

ověří stav jednotlivých firem ohrožených záplavou včetně ověření časové náročnosti případné evakuace ohrožených firem,

v případě předpokladu nárůstů průtoků ověří dostupnost náhradního ubytování a stravování pro případně evakuované osoby a záchranné složky,

zahájí evidenční činnost o povodni, fotodokumentaci apod.
 

Pověření členové povodňové komise – členové povodňové služby při zvýšených vodních stavech na úrovni 1. SPA několikrát denně zaznamenávají vodní stavy z hlásných profilů a jejich vývoj a další důležité informace o vývoji celkové hydrometeorologické situace. Připravují zprávu předsedovi komise.

V případě prognózy na další stoupání průtoků nebo při předpovědi extrémních hydrometeorologických jevů předseda povodňové komise aktivizuje další členy povodňové komise a složek IZS. Je již plně aktivována hlídková služba Městské policie.

Všechny výše uvedené informace o hydrometeorologické situaci získávají od ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem, a vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik.

V případě hrozby přívalových dešťů a navazující povodně na drobných vodních tocích zorganizuje předseda komise hlídkovou činnost ve spolupráci se správci toků a městskou policií v ohrožovaných městských částech. Informace od hlídek přebírá povodňová služba pod vedením tajemníka povodňové komise, vyhodnocuje je a průběžně informuje předsedu povodňové komise.

Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI

Bude vyhlášen prioritně při dosažení stavu 2. SPA v hlásném profilu vodním toku – přítoku Labe.

2. SPA lze vyhlásit i objektivním posouzením situace, kdy ještě není hodnot 2. SPA dosaženo, ale hrozba překročení je zcela reálná.

Předseda povodňové komise města Děčín svolá celou povodňovou komisi do prostor Magistrátu města Děčín. Komise vyhlásí 2. SPA.

Povodňová komise při stavu pohotovosti nadále sleduje vodní stavy v hlásných profilech a jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Interně předá informaci o dosažení stavu pohotovosti a hydrologické situaci na povodňovou komisi ORP Děčín a na všechny sousední obce.

Hlídková činnost je zaměřena na kritická místa identifikovaná při stavu bdělosti, zejména na jezy a nekapacitní lávky na Ploučnici, Jílovském potoce a Bělském potoce a na kritické kryté profily na zasažených menších přítocích.

Povodňová komise:

aktivuje technické služby a další subjekty,

aktivizuje firmy a provozovny a v ohrožených lokalitách,

prohlédne trasy a místa určená k případné evakuaci osob a materiálu,

řeší omezení dopravy vyvolané případným zaplavením komunikací.
 

Ostatní členové povodňové komise plní úkoly dle své oblasti působnosti a dle aktuálně vzniklé hydrometeorologické situace. Dále koordinují činnost a plní požadavky vyplívající z usnesení povodňové komise a z doporučení správců toků.

Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ

Bude vyhlášen prioritně při dosažení stavu 3. SPA v hlásném profilu na vodním toku – přítoku Labe.

3. SPA lze vyhlásit i objektivním posouzením situace, kdy ještě není hodnot 3. SPA dosaženo, ale hrozba překročení je zcela reálná.

Povodňová komise vyhlásí 3. SPA a nadále sleduje vodní stavy v hlásných profilech a vyhodnocuje jejich vývoj. Četnost sledování je přizpůsobena momentální hydrometeorologické situaci. Předá informaci o dosažení stavu ohrožení a hydrologické situaci interně na povodňovou komisi ORP Děčín a na všechny sousední obce.

Hlídková činnost je zaměřena na kritická místa identifikovaná při stavu pohotovosti.

Povodňová komise ve spolupráci se správcem toku určí dle aktuální hydrologické situace ohrožená místa, ve kterých bude třeba zesílit případě vybudovat mobilní protipovodňové zábrany – pytlování.

Zajistí materiálové zabezpečení a provedení potřebných prací. Při této příležitosti využívá prostředků a pracovních kapacit správců toků, technických služeb města, HZS a případně dalších technických a materiálních prostředků získaných od organizací a firem

Aktuální stav možnosti nasazení smluvních sil a prostředků IZS lze zjistit na operačním středisku HZS Ústeckého kraje, kde je seznam skutečně použitelné techniky průběžně aktualizován a je okamžitě k dispozici.

V případě dalšího zvyšování průtoků a hladin k hodnotám ohrožujícím zástavbu (na některých tocích ve městě dochází k rozlivům již při Q2–Q5) povodňová komise dle aktuální hydrometeorologické situace a po konzultacích s Povodím Ohře, státní podnik, zahájí evakuaci s předností školských zařízení a starých a nepohyblivých osob.

Zástupce MM a Technických služeb Děčín, a.s. řídí poskytnutí využitelných technických prostředků a materiálů dle požadavků povodňové komise.

Soubor: c_pk_ostatni_spa.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města > Činnost povodňových orgánů města při hrozbě a při povodni na ostatních vodních tocích

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020