Pracovni skupiny

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města >

Pracovni skupiny

Jedná se o skupiny, které budou zajišťovat spojení mezi dalšími složkami protipovodňové ochrany, řešit a provádět další protipovodňová opatření. Pracovní skupiny zřizují vedoucí těchto skupin nebo jimi určení zástupci, kteří jsou zároveň i členy povodňové komise nebo pracovního štábu povodňové komise, nebo jsou vedením skupin pověřeni vedoucími odborů MM Děčín, kteří dle vývoje povodňové situace na jednání Povodňové komise docházejí. Členy pracovních skupin jsou pracovníci magistrátu města Děčín. Vedoucí pracovních skupin pověřují vybrané členy zajišťováním dílčích povinností, které jsou určeny pro činnost jednotlivých skupin.

1.Pracovní skupina pro řízení dopravy, nasazení sil a prostředků – zajišťuje veškerá dopravní opatření na správním území statutárního města Děčín (např. objížďky, náhradní dopravu, řízení dopravy). Dále řeší parkování automobilů, popř. jejich odvoz mimo záplavové území na vlastní náklad majitele, nasazení techniky na úklid komunikací a veřejné zeleně a další související činnosti.
 
vedoucí skupiny: vedoucí oddělení silničního správního úřadu na místních komunikacích
členové: pracovníci odboru správních činností a živnostenský úřad

2.Pracovní skupina pro materiálně technické zabezpečení – zabezpečuje zásobování zasahujících složek, nákup drobného materiálu (např. desinfekční, hygienické a ochranné prostředky apod.), příjem humanitární pomoci, zajištění zásobování evakuovaných osob a další činnosti související se správou majetku města.
 
vedoucí skupiny: vedoucí OMH MM Děčín
členové: pracovníci odboru místního hospodářství a majetku města

3.Pracovní skupina pro evakuaci a sociální služby – vede přehled imobilních občanů (tyto informace bezodkladně poskytne povodňovému orgánu) zajišťuje evakuaci (přítomnost na shromaždištích, evakuačních střediscích a ubytovacích zařízení) dle evakuačních plánů, pomocí předem daných evakuačních skupin (přehled evakuovaných osob), zajišťuje hygienické a zdravotnické služby, prohlídky objektů a vyplácení státních sociálních dávek a další související činnosti. Zde je nutná pomoc pracovníků dalších odborů. Tuto pomoc jsou vedoucí oprávněni skupin od příslušných odborů požadovat. Dále zajišťuje pomoc pro centrum sociálních služeb.
Ve spolupráci s pracovní skupinou 2 zajišťují pomoc při zásobování evakuovaných osob.
 
vedoucí skupiny: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MM Děčín
členové: pracovníci OSV MM Děčín

4.Pracovní skupina pro zabezpečení městských organizací – zajišťuje provoz škol, školek, školních jídelen, Domu dětí a mládeže, Děčínské sportovní, p.o., Městské knihovny, Městského divadla a Zámku Děčín a ostatní související činnosti.
 
vedoucí skupiny: vedoucí odboru školství a kultury MM Děčín
členové: pracovníci OŠ MM Děčín

5.Pracovní skupina pro životní prostředí – zajišťuje monitorování kvality vody, popř. půdy, nakládání s odpadem, umístění zvířat z evakuovaných oblastí, provoz Lesního úřadu Děčín, Zoologické zahrady Děčín a útulku pro toulavá a opuštěná zvířata, povodňový plán, mapy záplavových území, seznam objektů a pozemků v záplavových území, složení povodňové komise, vyhlašování a odvolávání stupňů povodňové aktivity, a ostatní související činnosti. Dále spolupracuje s ostatními složkami protipovodňové ochrany (např. HZS, Policie ČR, správci vodních toků) a zajišťuje činnost Povodňové komise statutárního města Děčín.
 
vedoucí skupiny: vedoucí odboru životního prostředí MM Děčín
členové: pracovníci OŢP MM Děčín

6.Pracovní skupina pro zajištění zásobování energií a ostatních činností – zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými správci inženýrských sítí, včetně řešení zásobování obyvatelstva medii např. teplem, vodou, el. energií, plynem atd. a další související činnosti. Dále zajišťují činnost jednotek dobrovolných hasičů Děčín-Boletice, Děčín-Staré Město, Děčín-Horní Žleb, Děčín-Křešice.
 
vedoucí skupiny – vedoucí oddělení krizového řízení

7.Pracovní skupina pro zajištění informací:
a) zajišťuje obsluhu telefonického spojení, a funkci informačních technologií
vedoucí skupiny: vedoucí oddělení informačních technologií MM Děčín
 
b) zajišťuje informace pro styk s medii
vedoucí skupiny: vedoucí odd. kanceláře primátora MM Děčín

8.Pracovní skupina pro zjišťování následných škod – zajišťuje statiky, zjišťuje škody vzniklé v důsledku povodně na území města a další související činnosti.
 
vedoucí skupiny: vedoucí odboru stavebního úřadu
členové: pracovníci OSÚ MM Děčín, OMH a OSC – odd. silničního správního úřadu

9.Pracovní skupina pro finanční zajištění – sleduje a zajišťuje vynaložení finančních prostředků města na zásah a likvidaci škod, právního servisu při vydávání různých nařízení a vytvoření finanční rezervy na protipovodňová opatření.
 
vedoucí skupiny: vedoucí ekonomického odboru
členové: pracovníci OE a ostatní pracovníci MM Děčín

 

Městská policie – provádí mj. hlídkovou službu ve spolupráci s vodoprávním úřadem, podle pokynů zajišťuje provedení přijatých opatření – pomoc při evakuaci obyvatel, uzávěra komunikací, zajištění veřejného pořádku, pomoc při záchranných pracích a vydávání humanitární pomoci a další související činnosti. Dále spolupracuje s Policií ČR.

Vedoucí pracovních skupin vedou o činnosti své skupiny pracovní záznamy, které po skončení povodňové situace předávají bez zbytečných průtahů odboru životního prostředí jako podklad pro zpracování dokumentace a vyhodnocení povodní.

Jednotlivé odbory Magistrátu města Děčín pomáhají při řešení povodňové situace Povodňové komisi města Děčín a uvolňují pracovníky pro práci v pracovních skupinách.

K operativnímu plnění specifických úkolů může Povodňová komise města Děčín po dohodě s příslušnými orgány a organizacemi zřídit další pracovní skupinu.

Soubor: c_pk_skupiny.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise města > Pracovni skupiny

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.11.2019, publikována: 27.1.2020