- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Benešov nad Ploučnicí - pk 

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bleskové povodně - tabulka

- C -

CDS - mapa povodňového nebezpečí

CDS - mapa povodňových riziků

CDS - mapa rozlivů

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

ČEZ Distribuce, a. s.

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Ústí nad Labem

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Ústí nad Labem

ČHMÚ - pobočka Ústí nad Labem

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Ústí nad Labem

Čistírny odpadních vod (ČOV) - tabulka

ČRS MO Děčín [4006]

ČRS Severočeský územní svaz

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Děčín - pk 

IconPovodňové komise
IconČinnost a jednání povodňové komise města
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Dobrná - pk 

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily
IconHlásné profily

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Heřmanov - pk 

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

HPPS

Hřensko - pk 

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hygienické stanice

HZS - stanice Děčín

HZS - Územní odbor Děčín

HZS Ústeckého kraje

- I -

informace - telefon

INNOGY, s. r. o. - Děčín

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Jílové - pk 

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- K -

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Děčín

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská veterinární správa - Inspektorát Děčín

Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj

Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje - Odbor život. prostředí a zemědělství

Krajský úřad Ústeckého kraje - Oddělení vodního hospodářství

Kritická místa

KVV Ústí nad Labem

- L -

Labská Stráň - pk 

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Ledové jevy - tabulka

Lesy ČR s. p., Rajon 606 - sídlo Správy toků - Teplice

Lesy ČR s. p., Rajon 607 - sídlo Správy toků - Teplice

Lesy ČR, s.p., KŘ - oblast povodí Ohře, Teplice

Ludvíkovice - pk 

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- M -

Magistrát města Děčín

Magistrát města Děčín - Odbor životního prostředí

Malá Veleň - pk 

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Malšovice - pk 

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Městská policie Děčín

Metodické pokyny

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Neprůjezdné komunikace

IconObjízdné trasy
IconDopravní omezení

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem

Oblastní inspektorát Ústí nad Labem - oddělení ochrany vod

Oblastní spolek ČČK Děčín

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

omezení dopravy

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Děčín - pk 

IconPovodňové komise
IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

- P -

PČR - Obvodní oddělení Děčín - město

PČR - Obvodní oddělení Podmokly

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbor Děčín

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Labe, s. p. Závod Roudnice nad Labem

Povodí Labe, s.p. - 5 PS Děčín

Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov

Povodí Ohře, s.p. - Provoz Česká Lípa závodu Terezín

Povodí Ohře, státní podnik - vodohospodářský dispečink

Povodí Ohře, státní podnik - závod Terezín

Povodňová komise Ústeckého kraje - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

SČVK a.s., Oblastní závod Ústí nad Labem

Severočeská energetika, a.s -  Děčín

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

schválení PP

SIVS

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconHlásné profily
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

Státní plavební správa, pobočka Děčín

SUSÚK Děčín

SŽDC s.o., oblastní ředitelství Ústí nad Labem

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Těchlovice - pk 

IconPovodňové komise okolních obcí
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Technické služby

Technické služby Děčín a.s.

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Uživatelská mapa

- V -

Vapo spol. s r.o.

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní díla I.–III. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconRozsah ohrožení města přirozenou povodní
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconRozsah ohrožení města přirozenou povodní
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.

Zdravotnictví

zkratky

ZZS  výjezdní základna Děčín