- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

AGRO Hoška a.s.

aktualizovat podklady

Arteso Štětí, s.r.o.

Autodoprava Bílek Stanislav, Štětí

Autodoprava Voleman, Štětí

- B -

BEC odpady s.r.o.

BEC odpady, s.r.o. sběrný dvůr Štětí

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Český hydrometeorologický ústav

ČEZ Distribuce a. s.

ČHMÚ

ČHMÚ - pobočka Ústí nad Labem

ČRS MO Štětí [4039]

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

DEKONTA Kladno, a.s. - ekolog. havarijní služba - středisko Praha

Doprava - mapa

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

EU: GDPR

Evakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconRozhodující vodočet Mělník
IconHlásné profily

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconRozhodující vodočet Mělník
IconHlásné profily

Hoštka (město) - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Hygienické stanice

HZS - stanice Štětí

HZS Ústeckého kraje

HZS Ústeckého kraje - Územní odbor Litoměřice

- I -

informace - telefon

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDHO Liběšice

JSDHO Lovečkovice

JSDHO Malešov

JSDHO Snědovice

JSDHO Štětí

- K -

Kafka - autodorava, Chcebuz

Kategorie organizací

KHS - územní pracoviště Litoměřice

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská veterinární správa - Oddělení veterinární hygieny východ

Krajská veterinární správa SVS pro Ústecký kraj

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje

Kritická místa

IconNebezpečná místa pro vznik bariér a jiných zátarasů
IconMísta omezující odtokové poměry

Krizový štáb Oblastního spolku ČČK Litoměřice

KVV Ústí nad Labem

- L -

Lékařský dům Štětí

Litoměřice (město) - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- M -

Městská nemocnice v Litoměřicích

Městská policie Štětí

Městský úřad Litoměřice

Městský úřad Štětí

Metodické pokyny

Ministerstva

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy, Odbor plavby

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Místa omezující odtokové poměry

IconNebezpečná místa pro vznik bariér a jiných zátarasů
IconMísta omezující odtokové poměry

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Ústí nad Labem

Oblastní spolek ČČK Litoměřice

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

Ohrožující objekty - tabulka

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Litoměřice - pk 

IconPovodňové komise
IconKontaktní údaje
IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

ORP Mělník - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

ORP Roudnice nad Labem - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- P -

PATOK, a.s.

Pavel Pilbauer - dodávková doprava, Štětí

PČR - Obvodní oddělení Štětí

Podniky povodí

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem

Policejní prezidium České republiky

Policie

Policie ČR, Územní odbor Litoměřice

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Labe, s.p. - 5 PS Litoměřice

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Roudnice nad Labem

Povodí Labe, státní podnik - vodohospodářský dispečink

Povodí Labe, státní podnik - Závod Roudnice nad Labem

Povodí Ohře, s. p., Podnikové ředitelství - Chomutov

Povodí Ohře, státní podnik - vodohospodářský dispečink

Povodí Ohře, státní podnik - Závod Terezín

Povodí Vltavy, státní podnik - centrální vodohospodářský dispečink

povodňová kniha - vzor

Povodňová komise Středočeského kraje - pk 

Povodňová komise Ústeckého kraje - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

Průmstav Štětí a.s.

Předmět editoru dat

Předpisy

- R -

Račice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Radek Miletín

RATE s.r.o. Štětí

Reader

revize

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Snědovice - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

souhrnná zpráva po povodni

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconRozhodující vodočet Mělník
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - provoz Litoměřice

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodních toků - tabulka

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

STAP Račice s.r.o.

Státní plavební správa

Státní plavební správa, pobočka Děčín

Státní plavební správa, ředitelství

- Š -

Školy a školní jídelny

Štětí - pk 

IconPovodňové komise
IconKontaktní údaje
Icon2. SPA – pohotovost
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Štětské komunální služby

- T -

Technické služby

Telekomunikace

Texal, a.s. (Štětí - Radouň)

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

- Ú -

Ústřední povodňová komise - pk 

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

IconVodní toky (Dibavod)
Icon_pracovni

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

Vyhlášky

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

Zásobování

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.

Zdravotnictví

zkratky

zpracovatel